Xã Sỹ Bình: Ra mắt mô hình tuyên truyền thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ

Trong ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Ấn Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu khai mạc.

Ngày 19/05/2023, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông tổ chức Lễ ra mắt mô hình triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030” (gọi tắt là Đề án 06).
Mô hình dịch vụ công trực tuyến của xã Sỹ Bình ra đời nhằm cụ thể hóa Đề án 06 của Chính phủ, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chính xác trong công tác quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương, vai trò của các ban ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới có hiệu quả. Ban chỉ đạo mô hình gồm có 17 thành viên.

Trong ảnh: Đồng chí Hoàng Sỹ Bảo huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:
1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện Bạch Thông Xây dựng “Mô hình tuyên truyền” thực hiện Đề án 06 trên bàn huyện Bạch Thông; kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 10/4/2023, của UBND xã về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TT ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh cá nhân và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Sỹ Bình.
2. Tổ chức thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030”.Nhiệm vụ, quyền hạn Ban Chỉ đạo xây dựng “Mô hình tuyên truyền”thực hiện Đề án 06/CP: Trong trường hợp cần thiết Ban Chỉ đạo xây dựng “Mô hình” Quyết định bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo, thành lập các nhóm thuộc Ban Chỉ đạo để thực hiện “Mô hình tuyên truyền”.
3. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo,triển khai, hướng dẫn, xây dựng mô hình theo lộ trình, mục tiêu, yêu cầu của Đề án 06/CP; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.Đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích;xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.
4. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công.

Thực hiện: Hoàng Thuyết