UBND XÃ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 15/04/2024 của HĐND huyện Bạch Thông về việc thành lập Đoàn giám sát thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
Chiều ngày 09/5/2024 UBND xã sỹ Bình đã làm việc cùng Đoàn giám ssát của HĐND huyện Bạch Thông