Thông báo mời thầu Gói thầu cung ứng giống, thức ăn , Vác xin, thuốc thú y và dung dịch sát Trùng thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thương phẩm xã Sỹ Bình

Xem nội dung chi tiết tại đây