Số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 xã Sỹ Bình

QD cong khai QT 2022

Biểu số 117 Quyết toán thu ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC)

Biểu số 117 Quyết toán thu ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC)

Biểu số 118 Quyết toán chi ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC)

Biểu số 118 Quyết toán chi ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC)Biểu số 120 Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác (TT số 3432016TT-BTC)