QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quý I năm 2022

Quyết định công khai Q1.2022 Biểu số 113 Cân đối ngân sách xã 2022 Biểu số 114 Ước thực hiện thu ngân sách xã 2022 Biểu số 115 Ước thực hiện chi ngân sách xã 2022