kế hoạch tổ chức đối thoại giữa chủ tịch UBND với đoàn thanh niên

Nhằm mục đích Chủ tịch UBND xã trực tiếp đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển có liên quan đến thanh niên; thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho thanh niên.

Ngày 29/6/2022, Chủ tịch UBND xã ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND. Theo đó, nội dung đối thoại gồm: Trao đổi các thông tin về thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên; Trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; Làm rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên theo Luật Thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Trao đổi, tiếp thu, giải trình những đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của thanh niên trong công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và các vấn đề khác có liên quan theo thẩm quyền.
Hình thức: Tổ chức đối thoại trực tiếp.
Thời gian: Thực hiện xong trước ngày 30/7/2022. Trước khi tổ chức phải công bố công khai nội dung chương trình đối thoại theo quy định tại khoản 2, Điều 10 Luật Thanh niên năm 2020.
Địa điểm: Hội trường UBND xã.
Chi tiết văn bản xem tại đây:KẾ HOẠCH của xã về đối thoại với thanh niên