Hình ảnh các hoạt động kỷ niệm ngày 27/7/2023 của địa phương Sỹ Bình