ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ SỸ BÌNH

Ngày 11 tháng 01 năm 2024 Đại biểu HĐND huyện, đơn vị bầu cử số 01 gồm các ông: Lường Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Bạch Thông; Hoàng Sỹ Bảo, Bí thư Đảng ủy xã Sỹ Bình; Bàn Phúc Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Sơn tổ chức tiếp xúc với cư tri của ba xã tại xã: Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn, địa điểm tại xã Sỹ Bình.


Tại buổi tiếp xúc các Đại biểu HĐND huyện đã báo cáo trước cử tri các nội dung:
1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng và an ninh năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 của UBND huyện Bạch Thông.
2. Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các đơn vị bầu cử: Báo cáo số 787/BC-UBND ngày 21/11/2022, Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 05/6/2023 và Báo cáo số 649/BC-UBND ngày 23/11/2023 của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 7, kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX.


4. Báo cáo tổng hợp nhận xét của cử tri đối với kết quả hoạt động của đại biểu HĐND huyện năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban MTTTQVN cấp xã.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đại biểu HĐND huyện đã tiếp tổng số 7 lượt ý kiến. Trong đó có 6 ý kiến nội dung về bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất, xây dựng cơ bản, cơ bản nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã. Đại diện lãnh đạo UBND xã Sỹ Bình, đồng chí Hoàng Văn Ấn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã đã cảm ơn, tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời các ý kiến vượt thẩm quyền, chí Hoàng Văn Ấn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã cũng đề nghị các Đại biểu HĐND huyện tiếp tục quan tâm và chuyển tải các ý kiến chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo luật định./.