Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của xã Sỹ Bình

QĐ công khai dự toán 2023
Biểu số 108 Cân đối dự toán ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC)
Biểu số 109 Dự toán thu ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC)
Biểu số 110 Dự toán chi ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC)

Thực hiện

Manhcuong