BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN Ở CƠ SỞ

Từ ngày 01 – 03/12/2021 tại xã Sỹ Bình, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên tại các xã Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức.

Trong thời gian bồi dưỡng 59 học viên là Bí thư Chi bộ, trưởng thôn của 3 xã đã được truyền đạt, trao đổi, thảo luận 6 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Về đảng cầm quyền và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh trong điều kiện mới; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với kiến thức, tầm nhìn, sự trải nghiệm được trang bị trong khóa học, các học viên sẽ là nguồn nhân lực quan trọng cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời yêu cầu học viên từ những kiến thức tiếp thu được tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, vận dụng lý luận và kiến thức được học vào thực tiễn nhằm phát huy hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ tại địa phương./.

Ngọc Diệp