Báo cáo khó khăn thành lập đoàn tham gia hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây