HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu...

Sáng 05/07/2023 tại Hội trường UBND xã Sỹ Bình  tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính...

KINH TẾ - XÃ HỘI

Số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 xã Sỹ Bình

QD cong khai QT 2022 Biểu số 117 Quyết toán thu ngân sách xã (TT 3432016TT-BTC) Biểu số 117 Quyết toán thu ngân sách xã (TT...

HOẠT ĐỘNG HĐND - UBND

VIDEO TUYÊN TRUYỀN - HOẠT ĐỘNG